لۆسيۆني گيايي به  ھێز کردني قژي سینره (ھيرتۆنيک)

لۆسيۆني گيايي به  ھێز کردني قژي سینره (ھيرتۆنيک)

به ھێز کردن و لکاندنه وه ي پيازي قژي زيان لێکه وتوو

55 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • به رگيري له  وه ريني قژ
  • يارمه تيده ره  بۆ ڕواندنه وه ي دووباره ي قژ
  • به ھێز کردن و لکاندنه وه ي پيازي قژي زيان لێکه وتوو

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

10-15 دڵۆپ  له  لۆسيۆنه که  بکه ره  سه ر شوێنه  دياريکراوه کاني پێستي سه ر و له سه ره خۆ به  سه ر قامکه کا ني ده ستتان  بۆ ماوه ي 5 خوله ک بيماڵن. له  حه وته‌یيه کدا 4 جار ئه م ئيشه  پاته  بکه نه وه (پاش به کارھێنان قژه کانتان مه شۆرن).