کرێمي دژه  په ڵه  (تايبه تي که ساني سه روي 40 ساڵ ته مه ن)

کرێمي دژه  په ڵه  (تايبه تي که ساني سه روي 40 ساڵ ته مه ن)

که م کردنه وه يپه ڵه لێڵه کان که به ھۆي چوونه سه ره وه ي ته مه ن چێ ده بێت

65 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • که م کردنه وه يپه ڵه  لێڵه کان که  به  ھۆي چوونه  سه ره وه ي ته مه ن چێ ده بێت
  • کاڵکردنه وه ي ورده  ورده ي په ڵه کان که  به  ھۆي ھه توه وه  چێ ده بێت
  • داگري گاما توکۆفرۆڵ به  تايبه تمه ندي سپيکه ره وه يي ودژه  ھه تاو
  • کونتڕۆڵي ئانزيمي تيرۆزيناز وکه م کردنه وه ي سه نتزي ڕه نگ دانه  پێستييه کان
  • له  باره  بۆ له  به ين بردني په ڵه کاني ده ست، ڕوومه ت، گه ردن و سينگ
  • که م کردنه وه ي شوێنه واري ڕووخێنه ري ڕاديکاڵه  ئازاده کان

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

ھه موو شه و و ڕۆژێک تۆزقاڵێک له کرێمه که  بساون به  سه ر پێستي ڕوومه ت وگه ردن و شانوملتانا. له  به ر ئه وه ي که  ھۆ کاري سه ره کي چێ بووني ئه م په ڵه گه له. 
تيشکي ھه تاوه ,بوو گه يشتن به  ئاکامێکي باشتربه کارھێناني کرێمي سپي که ره وه ي سینره که  داگري دژه  ھه تاويشه  ھاوکات له  گه ڵ ئه م به رھه مه دا پيويسته.
سپارده :که ڵک وه رگرتني ھاوکات له  کرێمي ڤیتامین C به  ھۆي ئه وه ي که مادده‌کانیئانتي ئوکسيداني زۆري تێدايه و کرێمي AHA بۆ لابردني ھێوري توێژ بۆ له  ناوبردني خێراي په ڵه کان يارمه تيده ره.