کرێمي ئاڵفاھيدرۆکسي ئه سيد سینره AHA10%

کرێمي ئاڵفاھيدرۆکسي ئه سيد سینره AHA10%

لا بردني له سه روه خۆ ي توێژي پێست و يارمه تيدان به لابردني چرچي و لۆچه کاني پێست

40 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • لا بردني له  سه روه  خۆ ي توێژي پێست و يارمه تيدان به  لابردني چرچي و لۆچه کاني پێست
  • فه وتاندن و کاڵکردنه وه ي له  سه ره  خۆي جێگه  زيچکه کان و گوڵه کاني سه ر پێست
  • بردنه  سه ري ئاستي ته ڕايي و چێ کردني نه رمي و ناسکي له  پێستدا
  • داگري ئه سيدي ميوه کاني, ليمۆ,ئاناناس,ھه نگۆر وگوڵي کاتژمێري بۆ پاراستني جواني و دره وشاوه يي پێست
  • جوان کردنه وه ي پێست له  ڕێگه ي بزواندني زنجيره ي نۆزه نکردنه وه ي پێست
  • داگري فورمولاسيۆني تايبه ت بۆ لابردني توێژه کاني پێست به   بێ ھه و کردن
  • به  بێ  بۆن خۆشي وڕه نگ

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

شه وانه  پاشخاوێن کردنه وه ي پێستي ڕوومه ت بساويت به  سه ر پێستدا.له  که سگه لێکدا که  داگري پێستي ھه ستيارن ,شه و نه  شه وێک به  کار بھێنرێت .
سه ره نج:بۆ دره وشانه وه ي ڕه نگي پێست به  کار ھێناني کرێمي سپيکه ره وه ي ڤیتامینC سینره و کرێمي سپي که ره وه ي ڕۆژ  SPF30 سینره پێشنيار ئه کرێت.
ئاگاداري: کرێم گه لێکه داگري ئالفاھيدرۆکسي ئه سيدن ,ئه بنه  ھۆکاري ھه ستيار بووني پێست.بۆێه  به  کارھێناني.
کرێمي دژه  ھه تاو له  گه ڵ ئه م به رھه مه دا پێويسته .پێشبه  کارھێنان تۆزقاڵێک له م به رھه مه  له  سه ر پێست تاقي بکه نه وه و ئه گه ر ھه ستياري چێ نه  بوو ,به  کاري بھێنن.له  ساويني کرێل به  ده وري چاودا خۆ بپارێزن.