کرێمي نماويکه ري ڕوومه ت تايبه تي پێستگه لي ئاسايي  تا وشک

کرێمي نماويکه ري ڕوومه ت تايبه تي پێستگه لي ئاسايي  تا وشک

نماويکه ره وه ي قووڵ و کاريگه ر و درێژ ماوه

65 میلی‌لیتر

سوودەکان

  • نماويکه ره وه ي قووڵ و کاريگه ر و درێژ ماوه
  • خێرا کردن له  چێ کردنه وه ي ليپيده  فه وتاوه کاني پێست ولابردني وشکي
  • داگري گڤيشکي ھه وير کراو و فاکته ري ته ڕکه ره وه ي سروشتيي NMF
  • داگري ڕۆن ئارگان و ڕۆني برنجي ھاڕيياو بۆ گه ێاندني نم,پارێزگاري و بووژاندنه وه ي پێست
  • داگري ئێسکوالێن و شي باتر بۆ پاراستني نه رمي وناسکي پێست
  • بردنه  سه ري ئاستي خۆڕاگريي پێست له  به رانبه ر ھۆکاره  ڕووخێنه ره  ژينگه ييه کان

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

پاش خاوێن کردنه وه ێ پێست, به  به رھه مه  کاني پاک که ره وه ي پێستي وشک تۆزقاڵێک  له  کرێمه که بساون به  سه ر پێستي ڕوومه ت و گه ردنتانا.