ئسپري خاوێن که ره وه ي ڕوومه ت

ئسپري خاوێن که ره وه ي ڕوومه ت

چێ کردني شادابي ,گه شاوه يي وناسکي له پێستدا

150 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • ته واو که ري ڕه وه ندي خاوێنکاري
  • چکۆله  کردنه وه ي کونه  کاني سه ر پێست
  • ھێور که ره وه  و ساڕێژ به خش
  • چێ کردني شادابي ,گه شاوه يي وناسکي له  پێستدا

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

پاش به  کار ھێناني پاک که ره وه ي  له  باري پێستي خۆت ئسپرييه پاک که ره وه که  بپاشن به  سه ر پێستي ڕوومه تتاناو پا ش چه ن ساتێک به  په  موو خاوێني بکه نه وه.