کرێمي ده ور چاوي سینره

کرێمي ده ور چاوي سینره

که م کردن ولا بردني ڕه شي، لۆچي وپه نامي ده وري چاو

30 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • که م کردن ولا بردني ڕه شي، لۆچي وپه نامي ده وري چاو
  • داگري گڤيشکي فائێکس بۆ باشتر کردني گه ڕياني خوێني موو ڕه گي و فه وتاني ڕه شي ده ور چاو
  • داگري کۆمپلێکسي MDI بۆ به رگيري له  چێ بۆني چرچي و لۆچي
  • ليپاوليپ له  کوانزيمي Q10 و ڤیتامین E  به  کارتێکه ري ئانتي ئۆکسيداني زۆر به  ھێز
  • پيتێنراو به  ئه سيدگه لي چه وري پێويستيي ئۆمێگا 3 و ئۆمێگا 6بۆ له  ناوبردني ڕاديکاڵه  ئازاده کان

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

پاش خاوێن کردنه وه ي پێست به به رھه مه کاني پاک که ره وه ھه ر شه و به يانييه ک ,تۆزقاڵێک له کرێمي ده ور چاوي سینره بساون به ده ور چاودا و به  لێدانێکي.ھێور په خشي بکه نه وه.