سرۆمي به ھێزکردن و دژه وه‌ريني مژۆڵي سینره

سرۆمي به ھێزکردن و دژه وه‌ريني مژۆڵي سینره

تێکه ڵاوێکي کاريگه ره بۆ به رگري له وه ريني مژۆڵه کان

4 میلی‌لیتر / 0 £

سوودەکان

  • تێکه ڵاوێکي کاريگه ره  بۆ به رگري له  وه ريني مژۆڵه کان
  • به ھێزکردن و بته و کردني ڕيشه ي مژۆڵه کان
  • درێژکردن و ئه ستوور کردني مژۆڵه کان

شێوازی که‌ڵک وه‌رگرتن

پێش به کارھێنان به  ته واوي مژۆڵه کان خاوێن بکه نه وه .ڕۆژي دووجار به  ئپليکاتۆري تايبه ت تۆزقاڵێک له  سرۆمه که  بساونه  مژۆڵه کانتانا.